Logisch, tree-o-logic

Wat doen onze European Tree Technicians?

De diensten van tree-o-logic

tree-o-logic ondersteunt u bij het boombeheer en -onderhoud. U huurt ons onafhankelijke boomtechnische onderzoeks- en adviesbureau in voor een veelzijdig pakket aan boomgerelateerde diensten.

Waar mogen we u mee helpen?

Tree-O-Logic; European Tree Technician

Inventarisatie, boomveiligheidscontrole en beheerplanning

Tree-O-Logic; European Tree Technician

Nader onderzoek

Tree-O-Logic; European Tree Technician

Groeiplaatsonderzoek

Tree-O-Logic; European Tree Technician

Verplantbaarheidsonderzoek

Tree-O-Logic; European Tree Technician

Bomen Effect Analyse (BEA)

Tree-O-Logic; European Tree Technician

Waardebepaling en taxatie

waardebepaling bomen; boombeheerplan

Projectmanagement

waardebepaling bomen; boombeheerplan

Second opinion

boom verplanten; boomspecialist

Beleid en beheer

boom verplanten; boomspecialist

Flora- en faunacheck

Inventarisatie, boomveiligheidscontrole en beheerplanning

Als eigenaar van bomen, bent u verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer. U hebt, wettelijk gezien, een zorgplicht. Het is dus aan u om ervoor te zorgen dat bomen geen gevaar opleveren voor hun omgeving. Met professioneel en planmatig beheer voorkomt u dat bijvoorbeeld zieke of beschadigde bomen risicovolle situaties opleveren. tree-o-logic ondersteunt u daarbij.

 • Inventarisatie. Professioneel beheer begint met een uitgebreide inventarisatie. Welke bomen vallen onder uw beheer? Welke kenmerken hebben deze bomen en waar staan ze precies? Wij brengen dit zorgvuldig in kaart. Deze gegevens stellen we digitaal beschikbaar. U kunt ze inlezen in uw beheersysteem.
 • Boomveiligheidscontrole. Onze gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs inspecteren de bomen op biologische en mechanische gebreken en aantastingen. Het is een visuele veiligheidsinspectie, waarbij we letten op aspecten als standplaats, conditie, de kwaliteit van de kroon, de stam en de stamvoet, schimmels, inrottingen en andere zichtbare gebreken. Op basis van deze boomveiligheidscontrole maken we inzichtelijk of een boom risico's oplevert en of nadere inspectie of maatregelen vereist zijn. Waardevolle input voor uw beheerplanning!
 • Beheerplanning. Als u, dankzij de boomveiligheidscontrole, weet welke bomen om aandacht vragen, kunt u het beheer en onderhoud daarop afstemmen. Wij helpen u bij het vertalen van de inventarisaties en inspecties naar een goed beheerplan, waarin ook de kosten voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt worden.
 • Databeheersing. Met Treedash® maakt u de gegevens uit uw boombeheersysteem inzichtelijk en handelbaar. U heeft eenvoudig en zonder moeite de volledige regie over uw boomdata. Handig bij het aanvragen van offertes!

Nader onderzoek

De gecertificeerde European Tree Technicians van tree-o-logic herkennen bij een visuele controle snel gebreken en aantastingen van de boom. Trefzeker stellen zij de diagnose.

Soms kan nader onderzoek nodig zijn om de ernst van een aantasting vast te stellen. De meest eenvoudige en meest gebruikte hulpmiddelen zijn de hamer en de prikstok. Hiermee stellen we vast of er sprake is van houtrot en hoe diep een holte of rotting is. De omvang van inwendige rotting stellen we vast met een resistograaf of een picus (ook wel: arbotom). Met behulp van geluidsgolven meten we de fysieke weerstand. Dit geeft inzicht in de omvang van de rotting en de dikte van de restwand. Ook trekproeven kunnen worden uitgevoerd, om de stabiliteit van de bomen te beoordelen.

Onze specialisten gebruiken deze verschillende metingen als input voor hun uiteindelijke conclusie. Zij weten wat de gemeten waarden betekenen voor de breukvastheid en stabiliteit van de boom. Dit levert belangrijke en goed onderbouwde adviezen op. 

Groeiplaatsonderzoek

Het valt u op dat een boom niet gedijt. De groei stagneert en de boom verkeert in een slechte conditie. Toch passen de betreffende boomsoort en de locatie bij elkaar. Wat is dan de oorzaak?

tree-o-logic stelt dit vast in een groeiplaatsonderzoek. We onderzoeken alle facetten van de groeiplaats van de boom. We analyseren de bladeren van de boom in een laboratorium. Ook nemen we bodemmonsters, om zicht te krijgen op de samenstelling en kwaliteit van de groeiplaats.

Op basis van de laboratoriumuitslagen en onze eigen waarnemingen komen we met een heldere rapportage. Daarin beoordelen we de groeiplaats en brengen we knelpunten in kaart. Ook geven we u concreet advies, bijvoorbeeld over verbetering van de voedingswaarde van de grond of de inrichting van de directe omgeving. Zo kunt u op tijd de juiste maatregelen nemen en uw boom behouden.

Verplantbaarheidsonderzoek

Bij de herinrichting van de openbare ruimte houdt u rekening met de plaats van waardevolle bomen. Toch past een boom soms beslist niet in de plannen, bijvoorbeeld als er op deze plaats nieuwbouw of een wegverbreding gepland is. U vraagt zich af: kan de boom wellicht verplaatst worden? tree-o-logic geeft u het antwoord met een verplantbaarheidsonderzoek. Het gaat daarbij om vier vragen:

 • Is de boom vitaal genoeg om een verplaatsing te overleven?
  We onderzoeken de conditie en vitaliteit van de boom. De ene boomsoort is meer geschikt om te verplanten dan de andere. Deze factoren worden door ons zorgvuldig beoordeeld.
 • Wat zijn de mogelijkheden om de boom te verplaatsen?
  Dit hangt onder meer af van de omvang van de boom en de aard van de (ver)plantlocatie. Grote en zware bomen kunnen soms beperkt verplaatst worden. Voor andere bomen is zwaar (verticaal) transport de oplossing.
 • Hoe bereidt u de boom voor op het verplanten?
  Het is belangrijk dat u de boom voorbereidt op de verplanting. Wij geven u hierin advies, zodat u straks een goed bewortelde boom verplaatst, met een stevige wortelkluit. Een boom die tegen een stootje kan.
 • Hoe ziet de toekomstige groeiplaats eruit?
  Tree-O-Logic geeft u advies om de nieuwe groeiplaats zodanig in te richten, dat de toekomstverwachting van de boom ook voor de komende generatie veilig wordt gesteld.

Bomen Effect Analyse (BEA)

Als de inrichting van de ruimte rond een boom verandert, kan dat gevolgen hebben voor de toekomstverwachting van de boom. Ook tijdelijke werkzaamheden in de nabijheid van bomen kunnen nadelige effecten hebben. Met de Bomen Effect Analyse (BEA) geeft tree-o-logic u inzicht in deze effecten. Het gaat u uiteindelijk om één vraag: kan de boom, ondanks de voorgenomen veranderingen in de directe omgeving, duurzaam behouden blijven op de huidige standplaats?

Onze European Tree Technicians brengen eerst de huidige situatie van de boom in beeld. Van conditie en gebreken tot en met beworteling en bodemkwaliteit. Op basis daarvan stellen we vast welke effecten u kunt verwachten en onder welke voorwaarden de boom behouden blijft. We adviseren u over concrete maatregelen, die u kunt opnemen in uw bestek. Dat advies kan bijvoorbeeld uit de volgende maatregelen bestaan:

 • beperkingen voor materiaalopslag in de omgeving van de boom
 • het instellen van een beschermd boomgebied
 • preventieve snoei
 • extra watervoorziening

We beperken ons niet tot tijdelijke maatregelen. Onderzoek van de boom levert in veel gevallen meteen waardevolle adviezen op voor structurele groeiplaatsverbetering. Een Bomen Effect Analyse helpt u om duidelijke afspraken te maken met de partijen die het werk rond de boom uitvoeren.

Waardebepaling en taxatie

Als er door toedoen van derden schade aan uw bomen ontstaat, wilt u deze schade kunnen verhalen. Maar hoeveel is een boom waard en wat is een reële schadeclaim?

tree-o-logic geeft het antwoord. Wij hebben een taxateur in huis die is geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, de NVTB. Aan de hand van de daarvoor geldende richtlijnen bepalen we de waarde van een boom en de omvang van de schade. Daar is diepgaande kennis voor nodig over bomen en hun reactie op schade en aantastingen. We onderbouwen onze waardebepaling en schatten de kosten van vervanging en behandeling nauwkeurig in.

Projectmanagement

Of het nu gaat om de inrichting van de buitenruimte, een nieuwbouwproject of onderhoud aan bomen: u werkt samen met gespecialiseerde partijen. Voor een succesvolle realisatie is het belangrijk dat u de uitvoering van het project aan verschillende randvoorwaarden toetst.

tree-o-logic ondersteunt u met het projectmanagement. Als projectmanager bewaken we de kwaliteit, de planning en het budget. Door onze inhoudelijke kennis als European Tree Technician signaleren we afwijkingen tijdig en zijn we een deskundige gesprekspartner voor (onder)aannemers. We vertegenwoordigen u als opdrachtgever en behartigen uw belangen. U kunt onze expertise breed benutten: van ondersteuning bij de aanbestedingsprocedure en het opstellen van bestekken tot en met het leiden van bouwvergaderingen en kwaliteitscontroles gedurende het project.

Second opinion

Heeft een boom monumentale waarde? Is het terecht dat een kapvergunning is geweigerd? Is een schadeclaim realistisch?

Er bestaan tal van situaties waarin u graag het onafhankelijk oordeel van een expert hoort. tree-o-logic voert daarom second opinions uit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag of de wetgeving juist is toegepast, of om een extra controle of de boomtechnische aspecten goed zijn ingeschat. Ook kan het contra-expertise betreffen, waarbij we de omvang van schade inschatten. 

Beleid en beheer

Voor het onderhoud van bomen hanteert u strategische uitgangspunten en een helder beheerplan. Ook op dit niveau ondersteunt tree-o-logic u.

We beginnen bij het begin: het opstellen van een duidelijke visie op de buitenruimte, specifiek met betrekking tot de beplanting. Daarmee beschikt u over heldere kaders voor het beheer en onderhoud. Wat is het eindbeeld dat u voor ogen hebt? Welke plaats geeft u bomen in de wijk en op grond van welke criteria?

Om een concreet beheerplan op te kunnen stellen is inzicht in het boombestand nodig. Daarvoor kunnen wij een inventarisatie uitvoeren. Door de juiste beleids- en planmatige aanpak realiseert u de hoogste kwaliteit én de meeste efficiency, waarbij ook de kosten vooraf inzichtelijk worden gemaakt.

Met Treedash®, het digitale dashboard voor de gegevens uit uw boombeheersysteem, heeft u een uitstekend inzicht in de resultaten van uw beheer. U heeft eenvoudig en zonder moeite de volledige regie over uw boomdata.

Flora- en faunacheck

Heeft u plannen voor het onderhoud aan of verplanten van bomen? Dan spelen niet alleen boomtechnische vraagstukken een rol. U hebt ook te maken met de Flora- en faunawet.

De Flora- en faunawet waarborgt de bescherming van in het wild voorkomende planten en dieren. U mag ze niet verstoren in hun leefomgeving. Dat kan onverwachts een beperking van de mogelijkheden betekenen. Als er bijvoorbeeld beschermde dier- of plantensoorten in het plangebied voorkomen, dient u de nodige maatregelen te nemen en een ontheffing aan te vragen.

tree-o-logic voert voor u een flora- en faunacheck (ook wel: ecoscan) uit. Wij onderzoeken het effect van de voorgenomen ingreep op de natuur en geven u advies over de regels die voor u van belang zijn en de aanvraag van een ontheffing. Zo voorkomt u dat u onbedoeld waardevolle planten of dieren verstoort en niet aan de wettelijke regels voldoet. 

boom verplanten; boomspecialist
waardebepaling bomen; boombeheerplan