diensten

Beleid en beheer

Een bomenbeleidsplan als onderdeel van de omgevingsvisie

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de succesvolle uitvoering van de Omgevingswet, die weer moet leiden tot een gezonde leefomgeving. Belangrijk onderdeel van dit proces is het opstellen van een doortimmerd bomenbeleidsplan.


Wij helpen u graag deze opgave concreet te maken door in kaart te brengen hoe uw huidige bomenbestand in elkaar zit en wat u kunt doen om dit te beschermen en te verbeteren. Dit doen we door samen met u een heldere visie op te stellen en concrete maar vooral ook haalbare doelstellingen op te stellen, om die te verankeren in het beleid.
Bestaande bomen beschermen, nieuwe bomen plantenEen gevarieerd en toekomstbestendig bomenbestand heeft een positieve maatschappelijke, ecologische en zelfs economische impact. Een eerste zorg is het beschermen van waardevolle bomen en boomstructuren. Daarnaast wilt u toekomstige problemen voorkomen door te inventariseren waar onderhoud nodig is, waar bomen vervangen moeten worden en waar u compleet nieuwe bomen aan kunt planten.Beleidsontwikkeling

De beleidsadviseurs van Tree-o-logic geven u inzicht in de huidige locaties en de kwaliteit van uw bomen en hun functies. Vervolgens kunnen we samen definiëren waar actie nodig is om bomen te conserveren, te verbeteren en/of toe te voegen.


Hierbij kijken we ook naar de langere termijn, bijvoorbeeld door uw boombeleid toe te spitsen op weerbaarheid tegen klimaatverandering. Denk aan het inplannen en planten van bomen voor verkoeling, biodiversiteit, wateropslag en bodemverbetering. In bestaande wijken en natuurlijk vooral ook bij nieuwbouwprojecten.

Bomen bij bouw- en infraprojecten

Onderdeel van het boombeleidsplan is het bepalen welke acties nodig zijn op plekken waar gewenste ontwikkeling in de knel komt met bestaande bomen.


Bijvoorbeeld bij verbreding van wegen of de bouw van een (woon)complex waarvoor mogelijk een of meerdere bomen moeten wijken. Wij onderzoeken eerst of planaanpassing mogelijk is met duurzaam behoud van de bomen. Is dit echt niet haalbaar dan onderzoeken we of we de bomen kunnen verplaatsen. Als laatste optie bepalen we op basis van het kroonvolume hoeveel nieuwe bomen u moet planten om het verlies realistisch te compenseren.Boombeleid en natuurbescherming

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte krijgt u te maken met natuurbescherming als onderdeel van de Omgevingswet. Die stelt dat u geen schade mag toebrengen aan beschermde dieren of planten.


Twijfelt u bij toekenning van een (bouw)vergunning, een infrastructurele aanpassing of het onderhoud van openbaar groen over de beschermde status van de flora of fauna ter plekke? Laat Tree-o-logic u helpen met een gebiedsonderzoek en een risicoanalyse, in nauwe samenwerking met een gerenommeerd ecologisch adviesbureau. Dit kan in de vorm van consultancy, maar we kunnen ook tijdelijk een van onze specialisten bij u detacheren om van binnenuit uw groene plannen vorm en inhoud te geven.Een beleidsplan geeft richting en vertrouwen


Tree-o-logic is gespecialiseerd in het onderdeel ‘bomen’ binnen de kaders van de Omgevingswet. Met onze ondersteuning stelt u plannen op die duidelijk de richting aangeven waar u met de omgeving naar toe wilt, en die ook heel concrete stappen en maatregelen omvatten. Een breed gedragen beleidsplan toont ook dat u als gemeente-organisatie daadwerkelijk begaan bent met een gezonde, aantrekkelijke en groene leefomgeving.