diensten

Strategisch vergroenen

Bomen beschermen en bevorderen de leefbaarheid

Er mag discussie zijn over de oorzaken, de effecten van de klimaatverandering zijn ondubbelzinnig: het wordt warmer en droger, terwijl het risico op korte en hevige regenbuien toeneemt. Als gemeente en planontwikkelaar moet je daar iets mee. Bomen spelen een sleutelrol in het verzachten van de effecten van de klimaatverandering.
Wateroverlast en droogteBinnen de stedelijke omgeving is veel van het oppervlak verhard. En dan hebben we het niet alleen over bestrating, asfaltering en tuinen vol tegels en klinkers, maar ook over alle vierkante meters dakbedekking. Daken van bedrijfsgebouwen, zoals winkels en kantoren, van woonhuizen en alle bijgebouwen… allemaal oppervlak waar regenwater van af stroomt, de straten op en de riolering in. In veel steden zijn rioolwater en regenwater al gescheiden om overbelasting van de waterzuivering te voorkomen.Het planten van groen

Een slim gebruik van vergroening, onder meer door het planten van bomen, kan nóg meer soelaas bieden.

Bomen en struiken ‘drinken’ zelf veel water en verdampen dit weer via de bladeren. Verder is er bij piekbuien sprake van een vertragend effect, het hemelwater valt immers niet gelijk op de verharde grond maar stroomt af via de bomen en beplanting. Het is dus zaak om steeds te kijken waar eventueel verharding kan wijken voor nieuw groen. Daarnaast is er vaker sprake van langere droge periodes. We willen daarom het water zoveel mogelijk vasthouden waar het valt. We onderzoeken hoe we bomen en groen onderdeel kunnen maken van het watersysteem. Dit heeft een positief effect bij het tegengaan van zowel wateroverlast als droogte.

opwarming

Al het beton, de bakstenen en tegels werken als een soort warmtebatterij. Ze houden warmte vast en geven het weer af, waardoor in de stedelijke omgeving de temperatuur stijgt.

Het zogenaamde ‘hitte-eiland-effect’, het verschil in luchttemperatuur tussen een stad en het omliggende gebied, loopt soms op tot wel 7˚C. Hitte in de steden is gevaarlijk voor met name oudere, mensen met hart- en vaatziekten en kinderen. Ook kan hittestress leiden tot slaapproblemen, verminderde concentratie en dalende arbeidsproductiviteit. Het is dus niet alleen vervelend en slecht voor de gezondheid, het kost de maatschappij ook geld. Reden genoeg om te zoeken naar oplossingen, onder meer met het strategisch inzetten van bomen en ander groen.


Stappenplan klimaatadaptief vergroenen

Gemeenten die serieus werk willen maken van klimaatadaptieve maatregelen voor een duurzaam aangename en veilige leefomgeving, kunnen hun voordeel doen met de verzamelde kennis bij Tree-o-logic.

Wij kijken niet alleen naar inzet van bomen bij beleidsplannen en nieuwe stadsontwikkeling, maar ook naar aanpassen van bestaande wijken, straten en pleinen om het leefklimaat in de stad te verbeteren. Hierbij hanteren wij een stapsgewijze aanpak die - afhankelijk van de vraag - ongeveer zo verloopt:


Cijfermatige onderbouwing inbegrepen


Niet alleen zorgen we voor een doorwrochte planmatige aanpak, we voorzien deze aanpak ook van een stevige cijfermatige onderbouwing. Zo ondersteunen we de besluitvorming, zowel bij het plannen en het creëren van draagvlak als tijdens de uitvoering. En natuurlijk bij de politieke en maatschappelijke verantwoording achteraf.