gegevensbeheer van bomen,

de basis van gezond onderhoud.

-Inventarisatie & inspectie-De basis van professioneel beheer is een goed uitgevoerde inventarisatie. Data die hierbij wordt verzameld vormt een belangrijke bron voor het reserveren van budgetten voor onderhoud en vervanging van bomen.


De adviseurs van Tree-o-logic hebben ruime ervaring met de verschillende beheersystemen en softwarepakketten van onze opdrachtgevers. De opgenomen gegevens worden in een voor de opdrachtgever gewenst formaat beschikbaar gesteld. Om het voor de opdrachtgever nog makkelijker en eenvoudiger te maken kan gebruik gemaakt worden van onze praktische online tools.


Controle
Boomveiligheid


Als boomeigenaar wilt u niet te maken krijgen met (on)voorzienbare schades veroorzaakt door uw bomen. Het is daarom belangrijk dat u regelmatig uw bomen laat controleren en onderhouden en dit ook kunt aantonen. Hierdoor kan het risico op onveilige situaties die schade of letsel tot gevolg kunnen hebben, sterk worden verminderd.


Ziekten en aantastingen

De ervaren en gecertificeerde boomveiligheidsinspecteurs van tree-o-logic beoordelen uw bomen op mechanische en biologische gebreken, waaronder de actuele ziekten en aantastingen, zoals kastanjebloedingsziekte, massaria, essentaksterfte en roetschorsziekte. Monitoring van de eikenprocessierups kan ook onderdeel uitmaken van de controle.


Ruime ervaring

Door de ruime ervaring van de inspecteurs kan in veel gevallen al aangegeven worden in hoeverre een boom nog stabiel en breukvast is en of beheermaatregelen noodzakelijk zijn om risico’s weg te nemen. Wanneer de ernst en omvang van het gebrek of risico visueel niet vast te stellen is zal nader onderzoek geadviseerd worden.

Ook voor deze inzichten en resultaten kan eenvoudig gebruik gemaakt worden van onze online tools.


Nader onderzoek


De ervaren boomveiligheidsinspecteurs van Tree-o-logic herkennen bij een visuele veiligheidsinspectie al snel gebreken en aantastingen. Hierdoor kunnen we trefzeker een diagnose stellen. Toch kan soms een nader onderzoek naar de ernst van een aantasting nodig zijn om te bepalen of een boom nog voldoende breukvast of stabiel genoeg is.


Onderzoek houtrot

Het bepalen van de omvang van inwendige houtrot, wat in relatie staat met de breukvastheid van een boom wordt gemeten met behulp van een resistograaf of een geluidstomograaf. De resistograaf registreert de weerstand die een dunne boor ondervind tijdens het binnendringen van het hout. Gezond hout laat een hogere weerstand zien dan door houtrot aangetast hout.


Voor het meten van de omvang van houtrot met een geluidstomograaf (Picus of Arbotom) worden rondom de stam op geregelde afstand sensoren geplaatst. Door het zenden van geluidsgolven tussen de sensoren wordt de snelheid waarmee deze zich door het hout verplaatsen geregistreerd. Deze gegevens worden vertaald naar een kleurenbeeld waarop gezond en aangetast hout wordt weergegeven.

Stabiliteitsonderzoek

Om inzicht te krijgen in de stabiliteit, de mate van verankering van de boom in de bodem, wordt een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd door middel van een ‘trekproef’. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de theorieën van Wessolly & Erb, 1998 Baumstatik. Door met een bepaalde kracht aan een boom te trekken buigt de stam en kantelt de wortelkluit. Door de mate van kanteling en buiging te meten, in relatie tot de kracht die op de boom wordt uitgeoefend, kan het kantel- en breekmoment van de boom worden berekend.


Bij uitvoering van de stabiliteitsonderzoek en analyse van de meetgegevens wordt gebruik gemaakt van een speciaal rekenprogramma. De meetgegevens die tijdens het onderzoek worden verzameld worden met dit rekenprogramma geanalyseerd. Hiermee wordt berekend welke windlast op de boom uitgeoefend kan worden, voordat de boom zal gaan bezwijken.