Een heldere visie,

ook op beleid.

-beleid-Een gevarieerd, gezond, klimaatbestendig en veilig bomenbestand dat bijdraagt aan een groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, gedragen door alle partijen. Dat is onze visie en dat zijn doelstellingen die wij van Tree-O-Logic voor ogen hebben bij het opstellen van bomenbeleidsplannen. Een bomenbeleidsplan benoemd de kernkwaliteiten die u belangrijk vind en hoe u deze kunt behouden en ontwikkelen.Ons uitgangspunt

Uitgangspunt voor Tree-o-Logic is een gevarieerd bomenbestand van hoge kwaliteit, toekomstbestendig en met een optimale maatschappelijke, ecologische en economische functievervulling. Belangrijk hierbij is, dat binnen uw bomenbestand de waardevolle en monumentale bomen en boomstructuren goed beschermt worden. Ook het voorkomen van toekomstige knelpunten en overlast door bomen, door te kiezen voor de juiste boom op de juiste plaats.


Bomenbeleidsplan

Een bomenbeleidsplan van Tree-O-Logic beschrijft uw visie en ambities en dient als basis voor het boombeheerplan, maar ook als input voor uw omgevingsvisie. Duidelijk beleid voor bomen zorgt ervoor dat er gericht en goed beheer uitgevoerd kan worden. We houden het bomenonderhoud hiermee onder controle, voorkomen hoge kosten en zorgen dat waardevolle bomen niet zomaar verdwijnen.

De
Omgevingswet


Begin februari 2020 stemde de Eerste Kamer in met de Invoeringswet Omgevingswet. Het moet eenvoudiger, beter en met meer ruimte voor initiatief; het ja, mits principe.


Voor gemeenten geldt een overgangsfase tot 2029, maar tijdig stappen zetten zorgt tijdig voor beter ruimtelijk beleid. Bomenbeleid moet een plek krijgen in de Omgevingswet en gelijkwaardige ruimte krijgen in integrale afwegingen.
uitdaging

Een uitdaging voor gemeenten om bomenbeleid en groene ambities goed te verankeren in een Omgevingsvisie en Omgevingsplan.


Heldere gebiedsgerichte doelstellingen sterk gericht op versterken en ontwikkelen van groenfuncties zijn daarbij noodzakelijk. Hoe kunnen bomen optimaal hun functie vervullen binnen onze stedelijke- bebouwde omgeving. De beleidsadviseurs van Tree-O-Logic geven u inzicht in de huidige kwaliteit van uw bomen en welke functies deze vervullen om kernkwaliteiten te kunnen definiëren. Dit inzicht geeft ruimte voor gebiedsgerichte waarden en doelstellingen gericht op de versterking en ontwikkeling van bomen en boomstructuren.


De Wet
Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.

-WANNEER-

U kunt met de Wet Natuurbescherming te maken krijgen bij de realisatie van een nieuw project, bijvoorbeeld de aanleg of ontwikkeling van een terrein of gebied, als u gaat (ver)bouwen of een bestaande situatie ingrijpend gaat veranderen.
Volgens deze wet mag u geen schade toebrengen aan vogels en andere beschermde dieren of planten.

-HOE-

Tree-o-logic ontzorgt u in de eerste beoordeling of uw werkzaamheden een negatief effect hebben op beschermd leefgebied of beschermde soorten en of u hiervoor een ontheffing nodig heeft.
Bij gebieds- of soort specifieke onderzoeken werkt Tree-o-logic nauw samen met gerenommeerde ecologisch adviesbureaus.

Bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van openbaar groen? Zijn de werkzaamheden, mits goed uitgevoerd, niet schadelijk voor beschermde planten en dieren? Dan hoeft u geen ontheffing voor de Wet natuurbescherming aan te vragen. U moet natuurlijk wel de zorgplicht naleven. Hierbij kan een risicoanalyse en het opstellen van een plan van aanpak door onze flora en faunaspecialisten bijdragen aan een zorgvuldige werkwijze.